Rechtbank scheiding model-ECLI:NL:RBROT, Rechtbank Rotterdam, ROT 16/

Nathalie Simons Advocaat voor kinderen Kinderen verdienen een eigen advocaat als ze te maken krijgen met echtscheiding, vindt advocaat Nathalie Simons. Advocaat Nathalie Simons 49 ontvangt sinds kort in haar praktijk alleen nog maar kinderen. Ouders komen de spreekkamer niet meer in. Tijdens het gesprek moeten die het statige herenhuis in het Arnhemse Spijkerkwartier verlaten. Dat staat op gespannen voet met het Kinderrechtenverdrag van de VN: kinderen moeten kunnen meepraten over een echtscheiding, omgangsregeling of jeugdhulp.

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model

Deze komen terug in het aangevochten vonnis in rechtsoverwegingen 2. Advocaat Nathalie Simons 49 ontvangt sinds kort in haar praktijk alleen nog maar kinderen. Greenpeace voerde aan dat de luchtkwaliteitsrichtlijn wordt geschonden door het Vlaams Gewest wegens overschrijdingen van NO2-grenswaarden. Volgens de Nederlandse wet hebben beide ouders recht op zorg voor en omgang met hun Rechtbank scheiding model, en Rechtbank scheiding model kind heeft recht op zorg en omgang van beide ouders. Volgens Sandd komt toepassing van artikel 22 van Cum swappers shemales en artikel 7 van de Postregelingwaaruit volgt dat toerekening van kosten voor de diensten binnen de universele postdiensten als geheel mogelijk is, in strijd met artikel 14, tweede lid, van de Postrichtlijn. Beverlysak - dinsdag 09 juli Ze hebben afspraken kunnen maken hoe dit in de toekomst te voorkomen. Joannton - donderdag 25 juli

Daily ladyboy picture. Gevonden zoektermen

Sommige regels over trouwen en uit elkaar gaan zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Oproep zitting U en uw partner Rechtbank scheiding model een oproep voor de zitting. Heeft een omdel jullie een eigen bedrijf, dan zitten er nog wat meer haken en ogen aan. In deze brief krijg je bericht van de rechter wanneer de zitting plaatsvind en welke stukken ingediend moeten zijn, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de zitting. Woont u in het buitenland of heeft u een onbekende woon- of verblijfplaats? Collaborative divorce De collaborative divorce is nog Rechhtbank nieuw. Jouw ex- partner kan bezwaar maken tegen het eenzijdig verzoek Rechtbank scheiding model in verweer gaan. Het inschakelen van een advocaat is verplicht. Schakel altijd hulp in! U heeft een akte van berusting nodig. Denk aan pensioenuitkering, Riding brakes, geld, spullen en uw huis. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift hebben jullie Rechtbank scheiding model afspraken gemaakt over de scheiding en de gevolgen van de scheiding.

Dit keer een verhaal uit de praktijk van Elker over het ouderlijk gezag.

  • Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.
  • Direct naar inhoud Direct naar zoekformulier Direct naar navigatiemenu.

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Geus, mr. Waszink en mr. Bij besluit van 14 juni het bestreden besluit heeft ACM het bezwaar van Sandd tegen het besluit van 14 september het primaire besluit , waarin ACM de basistariefruimte, de aanvullende tariefruimte alsmede de totale tariefruimte voor de universele postdienst voor heeft vastgesteld, ongegrond verklaard.

Sandd heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Het beroep is op verzoek van Sandd versneld behandeld. ACM heeft de rechtbank verzocht met toepassing van artikel van de Algemene wet bestuursrecht Awb te beslissen dat ten aanzien van gedeelten van door haar ingediende stukken kennisneming door uitsluitend de rechtbank gerechtvaardigd is.

De rechtbank heeft de rechter-commissaris opgedragen op dit verzoek te beslissen. Bij beslissing van 11 oktober heeft de rechter-commissaris het verzoek van ACM toegewezen. Sandd en PostNL hebben de rechtbank toestemming verleend om kennis te nemen van de stukken waarvan beperkte kennisneming gerechtvaardigd is geacht.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 januari Sandd heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden. ACM heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door mr. Algera, mr. Melse en mr. PostNL heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door mr. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op een concept van de vragen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de gebruikers het recht genieten op een universele dienst welke inhoudt dat op alle punten van het grondgebied permanent postdiensten van een bepaalde kwaliteit worden aangeboden tegen prijzen die voor alle gebruikers betaalbaar zijn. De lidstaten zien erop toe dat de tarieven voor elk van de diensten die deel uitmaken van de universele dienst met inachtneming van de volgende beginselen worden vastgesteld:. De lidstaten kunnen het aanbieden van een gratis postdienst voor blinden en slechtzienden invoeren of in stand houden;.

De tarieven en de voorwaarden dienaangaande worden steeds op dezelfde wijze toegepast zowel tussen derden onderling als tussen derden en aanbieders van de universele dienst die gelijkwaardige diensten aanbieden. In voorkomend geval gelden deze tarieven ook voor andere klanten, met name particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen, die onder gelijkwaardige omstandigheden van de post gebruikmaken.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de boekhouding van de aanbieders van de universele dienst overeenkomstig het bepaalde in dit artikel wordt gevoerd. Aanbieders van de universele dienst houden in hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen elk van de diensten en producten die onder de universele dienst vallen en diensten en producten die er niet onder vallen.

De lidstaten maken bij het berekenen van de nettokosten van de universele dienst gebruik van de gegevens van deze gescheiden boekhouding. Dergelijke interne boekhoudingen moeten steunen op consequent toegepaste en objectief gerechtvaardigde normen voor kostentoerekening. Onverminderd lid 4 worden in de in lid 2 bedoelde boekhoudingen de kosten als volgt toegerekend:. Andere systemen van bedrijfsadministratie mogen alleen worden toegepast als zij verenigbaar zijn met lid 2 en goedgekeurd zijn door de nationale regelgevende.

De lidstaten zorgen voor de periodieke bekendmaking van een verklaring van overeenstemming. De nationale regelgevende instantie houdt voldoende gedetailleerde informatie ter beschikking over de systemen van bedrijfsadministratie die worden toegepast door een leverancier van de universele dienst en legt die informatie desgevraagd voor aan de Commissie. Desgevraagd wordt gedetailleerde boekhoudkundige informatie uit dit systeem vertrouwelijk ter beschikking gesteld van de nationale regelgevende instantie en de.

Indien een bepaalde lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van een financieringsregeling voor het aanbieden van de universele dienst zoals krachtens artikel 7 is toegestaan, en indien de nationale regelgevende instantie van mening is dat geen van de in die lidstaat aangewezen aanbieders van de universele dienst al dan niet verborgen staatssteun ontvangt en dat er op de markt daadwerkelijk volledige concurrentie heerst, kan de nationale regelgevende instantie besluiten de in dit artikel vervatte eisen niet op te leggen.

De nationale regelgevende instantie stelt de Commissie van tevoren van een dergelijk besluit in kennis. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de aanbieders van postdiensten die aan een compensatiefonds moeten bijdragen een passende gescheiden boekhouding invoeren om de werking van het fonds te garanderen. Een verlener van de universele postdienst brengt een boekhoudkundige scheiding aan tussen de kosten en opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere activiteiten.

Een verlener van de universele dienst maakt de toerekening van de kosten en opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere activiteiten inzichtelijk aan de Autoriteit Consument en Markt. Een verlener van de universele postdienst stelt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 22, derde lid, en 25 voorwaarden en tarieven vast voor de onderscheiden postvervoerdiensten binnen de universele postdienst en maakt deze bekend.

De in het eerste lid bedoelde tariefruimte wordt gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de universele postdienst en een redelijk rendement. Op basis van de door Onze Minister gestelde regels berekent de Autoriteit Consument en Markt de tariefruimte die de verlener van de universele postdienst in enig jaar heeft.

Deze luidt voor zover hier van belang als volgt:. De verlener van de universele postdienst rekent alleen de daadwerkelijke kosten, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de wet, van de universele postdienst overeenkomstig de artikelen 7a tot en met 7d, toe aan de universele postdienst, met dien verstande dat hij daartoe in ieder geval:.

De verlener van de universele postdienst rekent de volgende kosten niet toe aan de universele postdienst:. De daadwerkelijke kosten, bedoeld in het eerste lid, worden toegerekend aan de universele postdienst als geheel. Bij de toerekening van de kosten aan de universele postdienst hanteert de verlener van de universele postdienst een kostentoerekeningsysteem dat:. Indien de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat het kostentoerekeningsysteem niet voldoet aan de in de artikelen 7 tot en met 7d gestelde eisen, brengt de verlener van de universele postdienst het kostentoerekeningsysteem binnen twee maanden na die vaststelling alsnog in overeenstemming met die eisen.

De verlener van de universele postdienst rekent de directe kosten die uitsluitend voor de universele postdienst worden gemaakt toe aan de universele postdienst. Andere kosten dan de kosten, bedoeld in het eerste lid, rekent de verlener van de universele postdienst slechts toe aan de universele postdienst voor zover dat op grond van de artikelen 7c en 7d mogelijk is. De verlener van de universele postdienst rekent de gezamenlijke kosten die gelijktijdig en zonder onderscheid gemaakt worden zowel voor de universele postdienst als voor andere activiteiten als volgt toe aan de universele postdienst:.

In de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, worden de kosten die uitsluitend gemaakt worden op grond van de eisen die bij of krachtens de wet aan de universele postdienst worden gesteld, toegerekend aan de universele postdienst, voor zover:. Voor zover de kosten van een postdienst lager zouden zijn als die dienst zelfstandig in plaats van in combinatie met de universele postdienst zou worden verricht, worden in de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, de kosten van zelfstandige aanbieding van die dienst in mindering gebracht op de gezamenlijke kosten, met dien verstande dat de kosten van zelfstandige aanbieding worden berekend met inachtneming van de volgende voorwaarden:.

In de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, worden voor zover andere diensten dan postdiensten geen enkele invloed hebben op de gezamenlijke kosten, de kosten van deze diensten niet in mindering gebracht op de gezamenlijke kosten die worden toegerekend aan de universele postdienst. De verlener van de universele postdienst rekent de gemeenschappelijke kosten die zonder onderscheid gemaakt worden ten behoeve van zowel de universele postdienst als alle andere activiteiten, en die niet kunnen worden toegerekend op basis van het gebruik van productiemiddelen, toe aan de universele postdienst aan de hand van dezelfde kostendrijvers als de kostendrijvers die hij gebruikt voor de toerekening van deze kosten aan andere activiteiten.

De boekhouding van de verlener van de universele postdienst, bedoeld in artikel 22, derde lid, van de wet, wordt ingericht overeenkomstig consequent toegepaste, objectief gerechtvaardigde en algemeen aanvaardbare normen voor bedrijfsadministratie.

De boekhouding van de verlener van universele postdienst geeft de kosten, zoals toegerekend op grond van het kostentoerekeningssysteem bedoeld in artikel 7a, en de opbrengsten van de universele postdienst weer. De totale tariefruimte wordt door de Autoriteit Consument en Markt berekend overeenkomstig de formule in onderdeel A van bijlage 3 en wordt uitgedrukt in een maximaal gemiddeld tarief per eenheid volume voor alle in het eerste lid genoemde postdiensten tezamen. Zodra de Autoriteit Consument en Markt opnieuw de basis tariefruimte heeft berekend, vervallen de eerder berekende basis tariefruimte en aanvullende tariefruimten.

De basis tariefruimte wordt uiterlijk op 1 september bepaald en vervolgens uitsluitend opnieuw bepaald indien:. De basis tariefruimte wordt berekend voor alle enkelstukstarieven voor het verlenen van de universele postdienst met betrekking tot het postvervoer van poststukken, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid, onderdelen a, b en c, derde lid, onderdelen a en b, en vierde lid van de wet, tezamen.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan de Autoriteit Consument en Markt afzien van het opnieuw bepalen van de basis tariefruimte indien de wijziging beperkt van aard is. De aanvullende tariefruimte voor het komende kalenderjaar wordt jaarlijks uiterlijk op 1 september bepaald.

De aanvullende tariefruimte wordt berekend voor alle enkelstukstarieven voor het verlenen van de universele postdienst met betrekking tot het postvervoer van poststukken, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid, onderdelen a, b en c, derde lid, onderdelen a en b, en vierde lid van de wet, tezamen.

De aanvullende tariefruimte wordt berekend overeenkomstig de formule in onderdeel C van bijlage 3 en wordt weergegeven in een factor waarin de ontwikkeling van het maximaal gemiddelde tarief wordt uitgedrukt. In afwijking van artikel 14c, vindt in de situaties, genoemd in artikel 14a, eerste lid, onderdelen a en b, de berekening van de basis tariefruimte en de aanvullende tariefruimte plaats op basis van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, met uitzondering van de consumentenprijsindex.

De verlener van de universele postdienst overlegt in de situaties, bedoeld in eerste lid, aan de Autoriteit Consument en Markt:. Voorgeschiedenis en besluitvorming ACM. Daarin is beschreven hoe PostNL de toerekening van opbrengsten en kosten aan de universele postdienst uitvoert. Verder is bericht dat het onderzoek naar de kostentoerekening nog niet is afgerond en dat zij dus de tariefruimte voor het jaar volgens de gewijzigde Postregeling nog niet kan vaststellen.

ACM heeft vervolgens op grond van artikel III van de Postregeling door middel van een overgangsregeling de tariefruimte vastgesteld. Bij besluit van 9 april heeft ACM vastgesteld dat het systeem voor de kostentoerekening aan de universele postdienst niet voldoet aan de artikelen 7 tot en met 7d van de Postregeling en heeft ACM geconcludeerd dat zij daarom de definitieve tariefruimte voor niet kan bepalen, zodat de tariefruimte die ACM op basis van de overgangsregeling uit artikel III van de Postregeling heeft vastgesteld vooralsnog van kracht is gebleven.

ACM heeft er op gewezen dat PostNL gelet op artikel 7a, tweede lid, van de Postregeling het kostentoerekeningsysteem binnen twee maanden alsnog in overeenstemming diende te brengen met de artikelen 7 tot en met 7d van de Postregeling Tegen het besluit van 9 april hebben PostNL en Sandd bezwaar gemaakt, welke bezwaren zij nadien hebben ingetrokken. Op 25 augustus heeft PostNL het Kostentoerekeningsysteem Koninklijke PostNL aangeleverd aan ACM en tevens de verantwoording over de uitvoering van de universele postdienst in aangeleverd.

Bij het primaire besluit heeft ACM vastgesteld dat dit systeem voor de kostentoerekening aan de universele postdienst voldoet aan de artikelen 7 tot en met 7d van de Postregeling Om die reden heeft ACM de tariefruimte voor de universele postdienst gelet op de artikelen 14 tot en met 14e van de Postregeling vastgesteld. Beoordeling nationale processuele kwesties. De rechtbank heeft in dit verband een voorlopig oordeel gevormd over de door PostNL in haar zienswijze opgeworpen kwesties die betrekking hebben op de ontvankelijkheid en de omvang van het beroep.

Voorop moeten worden gesteld dat PostNL en Sandd beide postbedrijven zijn met een landelijk bezorgnetwerk. Beide bedrijven richten zich onder meer op het marktsegment van de zakelijke partijenpost binnen Nederland.

Volgens ACM is het belang van Sandd in deze procedure daarin gelegen dat de verlener van de universele postdienst alleen de daadwerkelijke kosten toerekent aan de universele postdienst. Daarmee wordt voorkomen dat gebruikers van de universele postdienst teveel betalen en PostNL daardoor de ruimte heeft om te lage tarieven te rekenen voor andere diensten, waardoor Sandd in negatieve zin in haar concurrentiepositie wordt geraakt. Tussen partijen is niet in geschil — en ook de rechtbank gaat er vooralsnog van uit — dat Sandd daarom een rechtstreeks belang heeft bij de onderhavige besluitvorming.

Het betoog van PostNL dat Sandd geen procesbelang heeft bij het voeren van deze procedure wordt verworpen. Anders dan PostNL in dit verband heeft gesteld, is Sandd wel degelijk opgekomen tegen door ACM goedgekeurde tariefaanpassingen voor de universele postdienst voor en Die tariefaanpassingen zijn gebaseerd op het primaire besluit en het kostentoerekeningsysteem dat daaraan ten grondslag ligt. Uit de stukken die door Sandd zijn overgelegd blijkt dat Sandd bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van ACM van 26 juli waarin de voorgenomen tariefaanpassing door PostNL van de Decemberzegel is goedgekeurd en tegen het besluit van ACM van 31 augustus tot vaststelling van de tariefruimten voor de universele postdienst voor het jaar De rechtbank volgt dit standpunt vooralsnog niet.

Naar het oordeel van de rechtbank verzet geen rechtsregel zich ertegen dat Sandd in beroep nieuwe gronden naar voren brengt, voor zover die raken aan besluitonderdelen die ook in bezwaar zijn bestreden. De rechtbank merkt in dit verband op dat de verschillende onderdelen van het kostentoerekeningssysteem en het toe te passen wettelijke kader geen afzonderlijke besluitonderdelen opleveren waarop het artikel van de Awb mede betrekking heeft.

Het primaire besluit bestaat naar het voorlopig oordeel van de rechtbank uit de vaststelling door ACM van de tariefruimtes voor de universele postdienst. De rechtbank volgt PostNL evenmin in haar betoog dat een deel van de beroepsgronden buiten beschouwing moet worden gelaten, omdat uitgegaan moet worden van de formele rechtskracht van het besluit van 9 april en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van ACM.

Oordelen over de feiten en rechtsgronden die aan dat besluit ten grondslag hebben gelegen delen niet in de formele rechtskracht. Daar komt nog bij dat het Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL was ingediend in het kader van de vaststelling van de tariefruimte over en het voorliggende Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL heeft geleid tot de vaststelling van de tariefruimte over Hieruit volgt naar het voorlopige oordeel van de rechtbank dat het Sandd vrij stond om bezwaren en beroepsgronden in te brengen tegen aspecten van het Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL ten aanzien waarvan ACM eerder bij de beoordeling van het Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL het standpunt had ingenomen dat die voldeden.

Sandd betoogt — in grief 3 van haar aanvullende beroepschrift — dat ACM ten onrechte het ontbreken van een boekhoudkundige scheiding binnen het kostentoerekeningssysteem tussen de onderscheiden diensten binnen de universele postdiensten heeft geaccepteerd, waardoor PostNL ten onrechte haar kosten niet toerekent aan de verschillende universele postdiensten. Volgens Sandd komt toepassing van artikel 22 van Postwet en artikel 7 van de Postregeling , waaruit volgt dat toerekening van kosten voor de diensten binnen de universele postdiensten als geheel mogelijk is, in strijd met artikel 14, tweede lid, van de Postrichtlijn.

Dit artikellid schrijft in de opvatting van Sandd voor dat aanbieders van de universele dienst in hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bijhouden om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen elk van de diensten en producten die onder de universele dienst vallen en diensten en producten die er niet onder vallen. Volgens Sandd zijn de verschillende taalversies van de Postrichtlijn op dit punt ondubbelzinnig.

Volgens Sandd is deze gedetailleerde toerekening nodig om te verzekeren dat tarieven op kosten gebaseerd zijn, zoals artikel 12 van de Postrichtlijn voorschrijft. De handelwijze van PostNL en ACM is volgens Sandd voorts strijdig met de artikelen 24 en 25 van de Postwet die eveneens uitgaan van een boekhoudkundige scheiding tussen elk van de diensten en van op kosten gebaseerde tarieven.

Deze nieuwe situatie brengt veel veranderingen met zich mee. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer kunt rekenen. Schakel JavaScript in en probeer het opnieuw. Uw partner ontvangt een kopie van het eenzijdig verzoekschrift en kan een verweerschrift indienen. De uitspraak van de rechter beschikking geldt tot aan de uitspraak in de bodemprocedure : de echtscheiding. Heeft een van jullie een eigen bedrijf, dan zitten er nog wat meer haken en ogen aan.

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model. Wat kan de notaris voor je doen?

Er volgt geen zitting, de rechter doet direct uitspraak en u ontvangt de echtscheidingsbeschikking. U schrijft binnen 6 maanden na de datum van de echtscheidingsbeschikking de echtscheiding in bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving bij de gemeente bent u voor de wet gescheiden.

De datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking is van belang voor bijvoorbeeld partneralimentatie, pensioen of een ander huwelijk.

U kunt toch een echtscheiding aanvragen door een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor u doen. Uw partner ontvangt een kopie van het eenzijdig verzoekschrift en kan een verweerschrift indienen.

Daar heeft uw partner ook een advocaat voor nodig. Voor het indienen van het verzoekschrift is het inschakelen van een advocaat verplicht. U laat schriftelijk weten dat u afziet van verweer en de beslissing aan de rechter overlaat.

Dit heet een referteverklaring. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. De verweertermijn hoeft nu niet meer afgewacht te worden. U heeft een advocaat nodig om deze verklaring op te stellen en in te dienen. Bent u het niet eens met het echtscheidingsverzoek of daarmee samenhangende verzoeken nevenverzoeken , zoals alimentatie of een omgangsregeling?

U heeft vanaf het moment van ontvangst van het verzoekschrift 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarvoor moet u een advocaat inschakelen. Heeft u meer tijd nodig dan 6 weken?

Uw advocaat kan bij de rechter om uitstel vragen. Woont u in het buitenland of heeft u een onbekende woon- of verblijfplaats? Dan krijgt u 3 maanden de tijd om een verweerschrift in te dienen. Reageert u helemaal niet? Dan beslist de rechter over het scheidingsverzoek en alle bijgaande verzoeken, zoals alimentatie of omgang. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de echtscheiding toegestuurd.

Bij de echtscheiding hoort vaak ook de verdeling van uw spullen en geld. Wat u moet verdelen of verrekenen hangt af van de vraag of u in algehele of beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Bij een echtscheiding waarop geen huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, kan een boedelbeschrijving omschrijving inboedelzaken en wat is de dagwaarde van deze zaken? Een notaris kan een boedelbeschrijving voor u opstellen. Dan is het mogelijk een aparte procedure te starten.

Let op: hier moet u apart voor betalen. Als u minderjarige kinderen heeft en als uit het ouderschapsplan of het kindgesprek blijkt dat er een zitting nodig is, ontvangen u en uw partner een oproep. In die oproep staat wanneer datum en waar locatie de zitting plaatsvindt. Tijdens de zitting krijgen u en uw partner allebei de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven.

Als daar aanleiding toe is, bespreekt de rechter ook het ouderschapsplan met u. Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met echtscheidingsmediation zoekt u samen met de andere partij naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u uw echtscheiding via mediation wilt oplossen.

Tijdens de zitting mag er geen publiek aanwezig zijn. Echtscheidingszaken zijn niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd de zitting mogen bijwonen. De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken de uitspraak volgt, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer kunt rekenen.

Via uw advocaat ontvangt u de beslissing van de rechtbank. Dit is de echtscheidingsbeschikking. Is een van u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U of uw ex- partner kan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof.

Dat moet binnen 3 maanden nadat u de uitspraak beschikking heeft ontvangen. In de beschikking staat wanneer die 3 maanden ingaan. De advocaat moet het hoger beroep instellen. Is een van u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? U of uw ex- partner kan tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad behandelt de zaak niet inhoudelijk. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het gerechtshof de juiste juridische afwegingen heeft gemaakt.

Een advocaat moet het cassatieberoep instellen. Als de rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak, krijgen u en uw ex- partner een echtscheidingsbeschikking toegestuurd. Die beschikking moet u binnen 6 maanden bij de gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar. U heeft een akte van berusting nodig.

U schrijft en ondertekent de verklaring zelf. Of regelt een akte via uw advocaat. Hebben u en uw ex-partner geen akte van berusting ondertekend? En bent u niet in hoger beroep gegaan? Dit is een verklaring van de rechtbank dat partijen geen hoger beroep hebben ingesteld. U en uw partner ontvangen een oproep voor de zitting. Uw advocaat kan een tijdelijke maatregel aanvragen bij de rechtbank voor zaken die niet kunnen wachten tot de uitspraak van de echtscheiding.

Zo kan de rechter bijvoorbeeld in een voorlopige voorziening bepalen bij wie de kinderen wonen gedurende de echtscheidingsprocedure. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. U moet binnen 4 weken na de uitspraak over de voorlopige voorziening een verzoek tot echtscheiding indienen.

Het verzoekschrift en de regelingsakte moeten elk apart in een apart document worden neergelegd. Het origineel van het verzoekschrift dient ondertekend te worden door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of een notaris.

Er is een rolrecht van euro verschuldigd, bedrag dat ter griffie van de familie- en jeugdrechtbank kan betaald worden of kan gestort worden op volgend rekeningnummer:. Deze akte werd ter registratie aangeboden op…. Onthoud mij. Login griffiediensten Gebruikersnaam Wachtwoord Onthoud mij Wachtwoord vergeten?

Gebruikersnaam vergeten?

Nathalie Simons Advocaat voor kinderen Kinderen verdienen een eigen advocaat als ze te maken krijgen met echtscheiding, vindt advocaat Nathalie Simons. Advocaat Nathalie Simons 49 ontvangt sinds kort in haar praktijk alleen nog maar kinderen. Ouders komen de spreekkamer niet meer in. Tijdens het gesprek moeten die het statige herenhuis in het Arnhemse Spijkerkwartier verlaten.

Dat staat op gespannen voet met het Kinderrechtenverdrag van de VN: kinderen moeten kunnen meepraten over een echtscheiding, omgangsregeling of jeugdhulp. Dit voorjaar constateerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat het belang van kinderen te vaak niet wordt meegewogen in besluiten en in de aanpak van problemen.

In de praktijk gebeurt dat te weinig, ervaart Simons. Zo kreeg ze te maken met een kind van negen jaar dat volgens de afspraken bij zijn gescheiden vader woonde, maar daar zo ongelukkig was dat hij telkens wegliep, naar zijn moeder.

Volgens de regels van het procesrecht heeft de jongen daar niets over te zeggen. Om toch invloed te kunnen uitoefenen, vertelt Simons, schreef ze samen met de jongen een brief aan de kortgedingrechter. Hij dreigde opnieuw weg te lopen als hij bij zijn vader moest blijven. Maar de jongen moest terug van de rechter. Hij is met een ambulance afgevoerd. Hij woont nu tijdelijk in een ander gezin.

Ik heb een eigen adviesraad. Dit kind was heel helder in zijn opvatting. Later heeft hij nog een brief gestuurd naar de rechtbank dat hij een gesprek met de rechter wilde, maar dat werd tegengehouden door zijn vader. Zulke kinderen ziet Simons vaak. Laatst een meisje van zestien, ze wilde de naam van haar moeder aannemen. Als wettelijk vertegenwoordiger moet haar moeder dat regelen, maar het meisje wilde haar geen stress bezorgen.

Ze wilde evenmin tot haar achttiende wachten, want dan zou de achternaam van haar vader op haar diploma staan. Dat kan het meisje zelf. Ouders moeten bij de rechter verslag uitbrengen over hun gesprek met de kinderen over bijvoorbeeld vakanties en verjaardagen. Een kind kan dan niet vrijuit spreken.

Ik ben voorstander van een eigen advocaat voor kinderen, een onafhankelijk persoon die de regie neemt voor het kind. Volgens voorzitter Cindy Koole van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten is het kantoor in Arnhem het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich uitsluitend op kinderen richt. Met alleen jeugdrecht lukt het hun niet een kantoor draaiende te houden.

Ook Simons heeft andere bezigheden: ze runt onder meer twee instituten voor bijscholing van advocaten. Simons helpt alle kinderen, benadrukt ze, ook als daar geen vergoeding van de Raad voor de Rechtsbijstand tegenover staat. Ze waakt er wel voor dat ouders hun kinderen sturen om zelf niet te hoeven betalen. Terug naar de krant Lijst. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. Ouders komen het kantoor niet meer in Nathalie Simons Advocaat voor kinderen Kinderen verdienen een eigen advocaat als ze te maken krijgen met echtscheiding, vindt advocaat Nathalie Simons.

Annette Toonen. Leestijd 2 minuten. Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 augustus Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.

Meest gelezen. Lees ook deze artikelen.

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model

Rechtbank scheiding model